Ungdomsutvalget

Det var nedsatt et eget ungdomsutvalg for å sikre reell medvirkning fra barn og unge. Ungdomsutvalget var aktivt involvert i utvalgsarbeidet, og barn og unges perspektiv ble vektet tungt i Barnevernsinstitusjonsutvalgets forslag.  Målsetningen var at et ungdomsutvalg sikret en bredere og mer gjennomgående medvirkning enn det én brukerrepresentant i utvalget ville gjort.

Ungdomsutvalget var rådgivende for Barnevernsinstitusjonsutvalget igjennom hele utredningsperioden. Leder av ungdomsutvalget deltok på alle utvalgsmøtene, og en representant fra utvalget deltok på møtene i ungdomsutvalget, for å sikre en gjensidig forståelse og sammenheng i arbeidet.

Ungdomsutvalget besto av 7 medlemmer med ulik erfaring med barnevernsinstitusjoner. Alle medlemmene var personlig oppnevnt, og representerte ikke organisasjoner inn i utvalget. Mathilde Hellum var leder av ungdomsutvalget. Nicolai Hvattum var vara.

Gruppebilde av ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget: Natan Daniel (øverst t.v.), Mathilde Hellum, Sandra-Marie Bakke, Nicolai Hvattum, Martine Antonsen (nederst t.v.), Vanessa Gundersen og Marcus Andersen. Fotograf: Inger Ruden