Utvalgenes felles verdigrunnlag

Utvalgene erkjenner at de har påtatt seg et stort ansvar for utsatte barns framtid. Utvalgene skal snakke og skrive om barna på en måte som oppleves forståelsesfull og ikke-diskriminerende. Barn trenger trygge omgivelser og mennesker rundt dem som ser, respekterer, anerkjenner og lytter til dem. Utvalgene legger til grunn at trygghet og god omsorg skal være fundamentet som vi bygger tjenestetilbudet til barna på. Hjelperne må møte barna der de er, se og forsøke å forstå hva som ligger bak handlinger og uttrykksform, og forstå barnas emosjonelle, psykiske og sosiale behov. Utvalgene legger stor vekt på at tjenestetilbudet til barna skal være helhetlig, samarbeide med de arenaene barna deltar på og jobbe for å styrke barnas relasjoner til familie, nettverk og lokalmiljø i samarbeid med barna selv. Tilbudet skal anerkjenne barnas behov for å ha et hjem, tilhørighet, og forebygge marginalisering. Barn skal ikke føle seg utenfor og ekskludert. Barnets beste og samarbeid med barn skal være et grunnleggende hensyn for tjenesteutvikling og avgjørelser for hvert enkelt barn.

Vårt mål er tjenester som fortjener barnas tillit, som ser og utvikler barnas ressurser, og hjelper de å bruke disse til å realisere sine drømmer og håp. Barna skal få hjelp som oppleves trygg, som virker, og som aldri skader.