Profesjonsrådet

Ansatte i barnevernstjenester og -institusjoner var en svært viktig kilde til kunnskap, erfaring og dialog for utvalget. Det ble derfor etablert et eget profesjonsråd for samarbeid med og innspill fra aktuelle profesjoner.

Formålet med profesjonsrådet var å ivareta medvirkning og innspill fra ansatte som har erfaring fra ulike institusjoner. Helsetilbudet til barn og ungdom i institusjoner er også en viktig del av hjelpeapparatet rundt barnet og ble derfor invitert med med i rådet.

Profesjonsrådet ble rådført i utvalgets behandling av relevante tema og problemstillinger. Dette for å sikre at ansattes perspektiver, kompetanse og faglighet ble representert i faglige diskusjoner utvalget hadde om utviklingen av institusjonsbarnevernet. Medlemmene i profesjonsrådet var som følger:

Første møte mellom profesjonsrådet og utvalget ble gjennomført 9.11.2022. Utvalgsleder inviterte til et konstituerende møte, som hadde som formål å etablere en felles forståelse av hvordan profesjonsrådet skal involveres i utvalgets arbeid. Profesjonsrådet ble presentert for arbeidet så langt og utvalgets planer for den videre utredningen, før det ble lagt en plan for profesjonsrådets arbeidsprosesser. Medlemmene av profesjonsrådet er utpekt av og representerer fagorganisasjonene Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Norsk Psykologforening. Lederen for ungdomsutvalget deltok også på møtet.