Siste nytt om utvalgets arbeid

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. Utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU med endelige tilrådninger i oktober 2023. For informasjon om utvalget, ungdomsutvalget, utvalgets mandat og møteplan se egne faner over. Under kan du lese siste nytt om utvalgets arbeid

Institusjonsbesøk

Utvalget skal besøke et bredt utvalg institusjoner. Første runde med besøk gjennomføres på østlandsområdet 25.oktober. Utvalget vil gjennomføre besøk sammen med ungdomsutvalget. Besøkene skal gi utvalget innsikt i ulike typer institusjoner, med ulik målgruppe, metodikk, eierform og geografisk beliggenhet. Der det er mulig ønsker utvalget å snakke med både ansatte og barn/ungdom som bor på institusjon.

Innspillsmøte 27-28. september

Utvalget inviterte et bredt spekter av aktører på barnevernsfeltet til innspillsmøter. Utvalget ba særlig om innspill på følgende:

29 instanser deltok med innspill. For mer informasjon om deltakere og innspill se her

Første møtet i ungdomsutvalget

Det første møtet i ungdomsutvalget ble avholdt 22. september 2022. Ungdomsutvalget jobbet i grupper med temaer knyttet til hvordan snakke med barn på institusjon, hva som gjør en institusjon trygg og hva de ser som de viktigste endringene som bør gjøres på institusjonsområdet.

I tråd med ungdomsutvalgets mandat ble det gjennomført valg av leder. Mathilde Hellum ble valgt som leder av ungdomsutvalget. Nicolai Hvattum ble valgt som vara.

Utvalgsmøte i september 2022

Det første møtet i utvalget ble avholdt i Oslo 6-7. september. Den første samlingen ble brukt på en grundig gjennomgang av mandatet og for å planlegge utvalgets arbeid. Hvordan sikre god brukerinvolvering og innhente innspill fra interessenter til utvalgets arbeid var også på agendaen for det første møtet.