Siste nytt om utvalgets arbeid

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. Utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU med endelige tilrådninger i oktober 2023. For informasjon om utvalget, ungdomsutvalget, utvalgets mandat og møteplan se egne faner over. For mer informasjon om utvalgets arbeid og plan for involvering, se presentasjon: Hva er barnevernsinstitusjonsutvalget

Utvalgets problemforståelse – ønsker forslag til tiltak velkommen

Utvalget har utarbeidet en felles problemforståelse, Barnevernsinstitusjonsutvalgets problemforståelse, som legges til grunn for den videre utredningen. Problemforståelsen utdyper utfordringsbildet som er lagt til grunn i mandatet og utredningsplanen, og bygger på tilgjengelig forskning, rapporter fra tilsyn, fagdirektorat og andre myndighetsaktører, samt innspill vi har fått gjennom omfattende møter og besøk.

Utvalget ønsker forslag til gode løsninger ut fra problemforståelsen. Innspill kan gis her.

  Siste utvalgsmøter i august

  Utvalget og ungdomsutvalget hadde sine siste fysiske møter i slutten av august. Utvalget hadde en gjennomgang av kapittelutkast, og jobbet videre med å spisse forslag til tiltak. Ungdomsutvalget jobbet med tekst fra ungdomsutvalget til barn og unge. De jobbet også med å vurdere konsekvensene for barn og unge av utvalgenes foreslåtte tiltak.

  Utvalgsmøter i juni

  Ungdomsutvalget og utvalget var samlet til det 11. utvalgsmøtet på Helsfyr i begynnelsen av juni. Ungdomsutvalget jobbet blant annet med kartlegging, medvirkning og rusforebyggging. Ungdomsutvalget hadde regi på et gruppearbeid sammen med utvalget den 6. juni, der de utfordret utvalget på medvirkning, normalitet og om det er mulig å hjelpe alle barn.

  Deretter fikk utvalget verdifulle innspill fra profesjonsrådet på temaer knyttet til ansattes arbeidsvilkår og fagutvikling på institusjon. Resten av utvalgsmøtet ble brukt til å spisse forslag til tiltak og gjennomgå kapittelutkast.

  Ungdomsutvalget hadde et ekstra digitalt møte den 22. juni, etterfulgt av et ekstra digitalt møte i utvalget den 26. juni, for å jobbe videre med innretning og innhold i institusjonstilbudet, inngangsvilkår og medvirkning.

  Utvalgsmøte 9-10. mai

  Utvalget er over i en ny fase av arbeidet og jobber med å spisse forslag til tiltak. Temaet denne gangen var kartlegging, finansiering, kommunale botiltak, skole, marginalisering, samfunnsvern, tvang og inngangsvilkår, kompetanse og organisering.

  Møte i ungdomsutvalget 2. mai

  Ungdomsutvalget var samlet på Helsfyr. Ungdomsutvalget jobbet med hvordan deres innspill skal synliggjøres i NOUen, kompetanse, skole, begrensninger i kraft av omsorgsansvaret og innholdet i institusjonstilbudet.

  Utvalgsmøte 11-12. april

  Utvalget var samlet på Helsfyr for en intern arbeidsøkt. Temaene denne gangen var innretning og innhold i institusjonstilbudet, barnevern og samfunnsvern, tilbudet til barn som ruser seg og helsehjelp til barn i institusjon. Utvalget fikk innspill fra profesjonsrådet og ungdomsutvalget. Utvalget fikk også en presentasjon av NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid, ved utvalgsleder Marit Skivenes.

  Møte i ungdomsutvalget 31. mars

  Denne gangen gjennomførte ungdomsutvalget en midtveis evaluering av arbeidet sitt, og definerte hva de ønsker å jobbe med på de fire siste møtene. Ungdomsutvalget jobber med formålet og det faglige innholdet i institusjoner. Ungdomsutvalget startet også arbeidet med hvordan de ønsker å nå ut til barn og unge med innholdet i NOUen.

  Møte i ungdomsutvalget og utvalgsmøte 6-8. mars

  Ungdomsutvalget hadde møte 6. mars, der temaet var synliggjøring av ungdomsutvalgets stemme i utredningen, atferd som plasseringsvilkår, flyttinger og innretning av institusjonstilbudet.

  Den 7. mars var det fellesmøte mellom ungdomsutvalget og utvalget om synliggjøringen av ungdomsutvalgets stemme. Andre temaer som var oppe på møtet var flyttinger, helsetilbud, innretning av institusjonstilbudet, ettervern og kommunale botiltak. Profesjonsrådet kom med gode innspill til disse temaene i møtet.

  På slutten av dag 2 deltok de to statsrådene Kjersti Toppe og Ingvild Kjerkhol på møtet. De fikk en kort orientering om utvalgets problemforståelse og innspillene utvalget har mottatt så lang, og ble invitert til å gi sin vurdering av samhandlingen og ansvarsdelingen mellom barnevern og helse for barn med store helsebehov i barnevernsinstitusjoner.

  7-8 februar i Stockholm

  Denne gangen kombinerte utvalget et ordinært møte med et besøk til Stockholm for å lære mer om pågående arbeid i Sverige. I Stockholm møtte vi det svenske utvalget, S 2021:06 Barn och unga i samhällets vård. Utvalget møtte også SiS og Socialstyrelsen, og fikk høre mer om deres prosjekter om integrerad vård.

  Utvalget jobbet denne gangen videre med målgruppedifferensiering, og grenseoppganger til kommunale tiltak, helse-, rus- og kriminalsektoren.

  Møte i ungdomsutvalget 26. januar

  Ungdomsutvalget jobbet videre med målgruppeforståelse, helsehjelp og differensiering av tjenestetilbudet. Ungdomsutvalget møtte også barneombudet på dette møtet, og fikk høre om hva barn på institusjon har spilt inn til barneombudet.

  Innspillsmøter 24. januar

  Utvalget gjennomførte møter med en rekke aktører om utvalgets problemforståelse, og for å innhente forslag til tiltak ut fra problemforståelsen. Skriftlige innspill mottatt av utvalget i etterkant vil bli lagt ut under innspill.

  Innspillsmøter med kommuner 10-11. januar

  I samarbeid med KS gjennomførte utvalget møter med kommuner i region nord, vest/sør, Vestfold/Telemark og øst/Innlandet. Temaet for møtene var innspill på utvalgets problemforståelse og forslag til tiltak, i tillegg til følgende spørsmål:

  Utvalgsmøte 13-14. desember

  På årets siste utvalgsmøte så utvalget nærmere på barnevernsreformen, felles utfordringsbilde, etnisk minoritetsungdom i barnevernet, barnevernet og samfunnsvern, erfaringer fra fylkesnemnda, helsehjelp på institusjon og inntaksprosessen.

  Møte i ungdomsutvalget 6. desember

  Tema for møtet i ungdomsutvalget var nærhet, institusjonstyper og inntaksprosesser.

  Utvalgsmøte 22-23. november

  Utvalget var samlet på Helsfyr 22-23. november. Temaer for møtet var barns behov, utfordringsbilde, finansieringsmodell og sektorproblematikk. Eksterne innledere på møtet var Annemarte Moland fra Aftenposten med tema systemsvikt: de sykeste barnevernsbarna, og bydelsbarnevernet fra Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

  Møte i ungdomsutvalget 21. november

  Tema for møtet i ungdomsutvalget var felles utfordringsbilde og barns behov. Ungdomsutvalget forberedte workshop og innspill til utvalgsmøte 22. november.

  Møte med profesjonsrådet 9. november

  Det ble avholdt et konstituerende møte med profesjonsrådet den 9. november. For mer informasjon om profesjonsrådet se Profesjonsrådet.

  Utvalgsmøte 26. oktober

  Innlegg til dette møtet var samhandling mellom barnevern, primær- og spesialisthelsetjenestene og marginalisering ved Mehdi Farshbaf, sjefspsykolog i Oslo kommune, og utfordringer i samarbeidet mellom sektorer og stat/kommune ved barneombud Inga Bejer Engh. Utvalget jobbet også med verdigrunnlag, komparativ landanalyse, tidslinje og avgrensing mot tvang.

  Institusjonsbesøk 25. oktober

  Første runde med besøk ble gjennomført på østlandsområdet 25.oktober, med besøk til 15 barnevernsinstitusjoner. Utvalget gjennomførte besøk i mindre grupper sammen med ungdomsutvalget. Besøkene ga utvalget innsikt i ulike typer institusjoner, med ulik målgruppe, metodikk, eierform og geografisk beliggenhet. Utvalget vil rette en spesiell takk til alle ansatte og ungdom på institusjon som tok seg til til å snakke med oss.

  Andre møte i ungdomsutvalget

  19, oktober var det et digitalt møte i ungdomsutvalget. Ungdommene jobbet med å forberede institusjonsbesøkene og samtalene med ungdom på institusjonene. Ungdomsutvalget jobbet også med innspill til utvalgets verdigrunnlag.

  Innspillsmøte 27-28. september

  Utvalget inviterte til et første innspillsmøte den 27-28. september. Et bredt spekter av aktører på barnevernsfeltet ble bedt om å gi særlige innspill på følgende:

  Se oversikt over inviterte til det første innspillsmøtet her: Invitasjonsliste første innspillsmøte.

  For oversikt over innspill levert i etterkant av møtet se innspill.

  Første møtet i ungdomsutvalget

  Det første møtet i ungdomsutvalget ble avholdt 22. september 2022. Ungdomsutvalget jobbet i grupper med temaer knyttet til hvordan snakke med barn på institusjon, hva som gjør en institusjon trygg og hva de ser som de viktigste endringene som bør gjøres på institusjonsområdet.

  I tråd med ungdomsutvalgets mandat ble det gjennomført valg av leder. Mathilde Hellum ble valgt som leder av ungdomsutvalget. Nicolai Hvattum ble valgt som vara.

  Utvalgsmøte i september 2022

  Det første møtet i utvalget ble avholdt i Oslo 6-7. september. Den første samlingen ble brukt på en grundig gjennomgang av mandatet og for å planlegge utvalgets arbeid. Hvordan sikre god brukerinvolvering og innhente innspill fra interessenter til utvalgets arbeid var også på agendaen for det første møtet.