Siste nytt om utvalgets arbeid

Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. Utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU med endelige tilrådninger i oktober 2023. For informasjon om utvalget, ungdomsutvalget, utvalgets mandat og møteplan se egne faner over. For mer informasjon om utvalgets arbeid og plan for involvering, se presentasjon: Hva er barnevernsinstitusjonsutvalget

Utvalgsmøte 13-14. desember

På årets siste utvalgsmøte ser utvalget nærmere på barnevernsreformen, felles utfordringsbilde, etnisk minoritetsungdom i barnevernet, barnevernet og samfunnsvern, erfaringer fra fylkesnemnda, helsehjelp på institusjon og inntaksprosessen.

Møte i ungdomsutvalget 6. desember

Tema for møtet i ungdomsutvalget var nærhet, institusjonstyper og inntaksprosesser og

Utvalgsmøte 22-23. november

Utvalget var samlet på Helsfyr 22-23. november. Temaer for møtet var barns behov, utfordringsbilde, finansieringsmodell og sektorproblematikk. Eksterne innledere på møtet var Annemarte Moland fra Aftenposten med tema systemsvikt: de sykeste barnevernsbarna, og bydelsbarnevernet fra Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Møte i ungdomsutvalget 21. november

Tema for møtet i ungdomsutvalget var felles utfordringsbilde og barns behov. Ungdomsutvalget forberedte workshop og innspill til utvalgsmøte 22. november.

Møte med profesjonsrådet 9. november

Det ble avholdt et konstituerende møte med profesjonsrådet den 9. november. For mer informasjon om profesjonsrådet se Profesjonsrådet.

Utvalgsmøte 26. oktober

Innlegg til dette møtet var samhandling mellom barnevern, primær- og spesialisthelsetjenestene og marginalisering ved Mehdi Farshbaf, sjefspsykolog i Oslo kommune, og utfordringer i samarbeidet mellom sektorer og stat/kommune ved barneombud Inga Bejer Engh. Utvalget jobbet også med verdigrunnlag, komparativ landanalyse, tidslinje og avgrensing mot tvang.

Institusjonsbesøk 25. oktober

Første runde med besøk ble gjennomført på østlandsområdet 25.oktober, med besøk til 15 barnevernsinstitusjoner. Utvalget gjennomførte besøk i mindre grupper sammen med ungdomsutvalget. Besøkene ga utvalget innsikt i ulike typer institusjoner, med ulik målgruppe, metodikk, eierform og geografisk beliggenhet. Utvalget vil rette en spesiell takk til alle ansatte og ungdom på institusjon som tok seg til til å snakke med oss.

Andre møte i ungdomsutvalget

19, oktober var det et digitalt møte i ungdomsutvalget. Ungdommene jobbet med å forberede institusjonsbesøkene og samtalene med ungdom på institusjonene. Ungdomsutvalget jobbet også med innspill til utvalgets verdigrunnlag.

Innspillsmøte 27-28. september

Utvalget inviterte et bredt spekter av aktører på barnevernsfeltet til innspillsmøter. Utvalget ba særlig om innspill på følgende:

29 instanser deltok med innspill. For mer informasjon om deltakere og innspill se her

Første møtet i ungdomsutvalget

Det første møtet i ungdomsutvalget ble avholdt 22. september 2022. Ungdomsutvalget jobbet i grupper med temaer knyttet til hvordan snakke med barn på institusjon, hva som gjør en institusjon trygg og hva de ser som de viktigste endringene som bør gjøres på institusjonsområdet.

I tråd med ungdomsutvalgets mandat ble det gjennomført valg av leder. Mathilde Hellum ble valgt som leder av ungdomsutvalget. Nicolai Hvattum ble valgt som vara.

Utvalgsmøte i september 2022

Det første møtet i utvalget ble avholdt i Oslo 6-7. september. Den første samlingen ble brukt på en grundig gjennomgang av mandatet og for å planlegge utvalgets arbeid. Hvordan sikre god brukerinvolvering og innhente innspill fra interessenter til utvalgets arbeid var også på agendaen for det første møtet.